Welkom bij adoptiehuis


Vlaamse dienst voor binnenlandse Adoptie

JE BENT ZWANGER EN JE TWIJFELT


Het allerbelangrijkste is dat je hierover kan praten met iemand die naar je luistert en je voldoende kan informeren om je te helpen een oplossing te vinden. Bij Adoptiehuis kunnen we je hierin bijstaan.

oplossingen

Als je denkt dat je niet zelf kan instaan voor de opvoeding van je kind, zijn er verschillende mogelijkheden

 • Het kind zelf opvoeden met hulp van vrienden,familie of welzijnswerkers
 • Abortus kan tot 12 weken zwangerschap
 • Pleegzorg waarbij andere ouders (tijdelijk) je kind opvangen
 • Opvang in een tehuis waar jij en je kind tijdelijk terecht kunnen
 • Adoptie waarbij je je kind afstaat aan adoptieouders

wat is adoptie?

Bij adoptie kies je er definitief voor om je kind door andere ouders te laten opvoeden. Eens de adoptie door de rechter wordt uitgesproken, ben je niet meer de wettelijke ouder van je kind. Je verliest je wettelijke rechten en plichten als ouder.

Je begeleidster biedt je gedurende de zwangerschap, bij en na de bevalling zowel psycho-sociale begeleiding als medisch-praktische en administratieve ondersteuning. De inhoud en het aantal gesprekken bepaal je zelf samen met de begeleidster. Als jij dat wenst kan ook de vader van je kind, je ouders of een vertrouwenspersoon betrokken worden bij de gesprekken.
Voor ondersteuning bij het verwerken van de afstand van je kind kan je nadien blijvend op de dienst terecht.

Een medewerkster van AH zal altijd eerst samen met jou bekijken welke andere oplossingen er mogelijk zijn. Adoptie is slechts één van de mogelijkheden. Je begeleidster biedt je gedurende de zwangerschap, bij en na de bevalling zowel psycho-sociale begeleiding als medisch-praktische en administratieve ondersteuning.

Hoe verloopt de begeleiding?

Als je overweegt om je kind af te staan voor adoptie kan een medewerkster van een adoptiedienst je in je beslissingsproces begeleiden en ondersteunen. Bij voorkeur starten we daar voor de bevalling al mee.

Tijdens de begeleiding bekijken we met jou wat je belangrijk vindt voor je kind en hiermee houden we zoveel mogelijk rekening bij de keuze van adoptieouders. We bespreken wat jij als moeder wenst voor je kind. Als je wil kan je de adoptieouders ontmoeten.

Je begeleidster kan, indien je dat zou wensen, bij de geboorte aanwezig zijn om je te ondersteunen. Je bepaalt zelf of je je kind wil zien, of het bij jou op de kamer ligt of ergens anders.

Na de geboorte van je kind, bekijk je samen met je begeleidster wat je het beste vindt voor jou en je baby: je kan ervoor kiezen om het kind meteen na de geboorte te plaatsen bij de kandidaat-adoptieouders of om het eerst te laten opvangen in een pleeggezin, tijdens de bedenktijd (minimum 2 maanden) die je krijgt. In de loop van die bedenktijd kan je zonder verdere procedure nog steeds besluiten om je kind zelf te houden. Je kan je kind ook altijd nog zien in die periode.

Kom ik later nog iets te weten over mijn kind?

Adoptiehuis vindt openheid erg belangrijk bij adoptie. Daarom is er altijd de mogelijkheid om de verdere evolutie van je kind te volgen. Je kan ook foto’s bekijken en informatie krijgen over het opgroeien van je kind als je dat wil. Het is natuurlijk belangrijk om respect te hebben voor het privé-leven van alle betrokkenen, daarom geven we geen identiteits- of adresgegevens door.

Komt mijn kind later nog iets te weten over mij?

We houden je gegevens, een goede beschrijving en liefst ook een foto bij zodat je kind later bij ons terecht kan met vragen over zijn afkomst. Je kan ook zelf een aandenken of een brief achterlaten voor je kind. Daarom willen we ook graag dat ieder kind zich een beeld kan vormen van zijn geboorteouder(s). Jij bepaalt mee wat er in het dossier voor je kind komt. Geadopteerden kunnen vanaf 12 jaar onder begeleiding hun dossier komen inkijken.

We geven nooit adresgegevens door. Als de geadopteerde de nodige maturiteit heeft, kunnen we - indien beide partijen dat wensen - naar kennismaking of contact toewerken. Voor kinderen die te vondeling gelegd zijn, geldt dit niet.

JE Wil adopteren


Adoptiehuis is de dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie en nazorg verleent aan alle partijen.

voorwaarden voor adoptie

Om in aanmerking te komen voor adoptie moet je minimum 25 jaar zijn en 15 jaar ouder dan het te adopteren kind.

Zowel hetero- als holebikoppels en eenoudergezinnen komen in aanmerking.

procedure

Op 30 juni 2015 keurde het Vlaams Parlement het voorstel van decreet over binnenlandse adoptie goed. Het decreet is sinds maart 2016 in werking getreden.

Eén procedure

Er is één procedure voor binnenlandse en buitenlandse (interlandelijke) adoptie van een ongekend kind.

Kandidaat-adoptanten kunnen niet rechtstreeks terecht bij de adoptiedienst om zich aan te melden voor adoptie; hiervoor kunnen ze terecht bij het Vlaams Centrum Adoptie (VCA) van Kind & Gezin, die alle kandidaten registreert en hen op de hoogte brengt van de volgende stappen.

Kandidaat-adoptanten starten met een informatiesessie rond adoptie georganiseerd door het Steunpunt Adoptie. Vervolgens kunnen kandidaten doorstromen naar de vorming van het Steunpunt. Tussendoor kunnen kandidaten infomomenten van de verschillende adoptiediensten volgen om zicht te krijgen op de verschillen tussen binnen- en buitenlandse adoptie, hun werking en enventuele voorwaarden.

Met een attest van deelname aan de vorming van het Steunpunt kunnen kandidaat-adoptanten een verzoekschrift bij de familierechtbankn indienen. Deze zal vervolgens opdracht geven voor een maatschappelijk onderzoek naar hun geschiktheid om te adopteren., wat minstens 4 gesprekken bij een dienst maatschappelijk onderzoek (DMO) inhoudt. Als de rechtbank daarop een geschiktheidsvonnis uitspreekt, kunnen kandidaten naar de adoptiedienst gaan waar ze verder mee wensen samen te werken in hun adoptieproces.

De adoptiedienst zal regelmatig (2 maal per jaar) infosessies rond de bemiddelbaarheid voor binnenlandse adoptie organiseren. Vooraleer kandidaat-adoptanten een bemiddelingsovereenkomst kunnen tekenen vindt er eerst een intakegesprek bij de adoptiedienst plaats.

De infosessie en voorbereiding zullen in de toekomst door het Steunpunt Adoptie worden gegeven en de erkende diensten voor maatschappelijk onderzoek krijgen opdracht om de gesprekken met kandidaat-adoptanten te doen. Vervolgens kunnen kandidaten een verzoekschrift tot adoptie indienen bij de familierechtbank. Van zodra zij een geschiktheidsvonnis van de rechtbank hebben verkregen zullen kandidaat-adoptieouders een contract afsluiten met de (binnenlandse) adoptiedienst.

Meer info over de procedure op de website van Kind & Gezin.

Eén binnenlandse adoptiedienst

Adoptiehuis is de erkende adoptiedienst voor binnenlandse adoptie. Die staat in voor de bemiddeling, de nazorg en de begeleiding van zowel de kandidaat-adoptieouder, de geboorteouder en van de geadopteerde.

De dienst informeert de geboorteouders over alle mogelijkheden, staat hen bij bij hun beslissing en begeleidt hen na de afstand van hun kind, … Daarnaast staat de adoptiedienst onder meer ook in voor het opstellen van een kinddossier, het voorbereiden van de kandidaten op de komst van het kind en biedt de dienst het adoptiegezin ondersteuning op administratieve, juridische,… vlak na de komst van het kind in het gezin. Later zal de dienst ook de geadopteerde begeleiden bij vragen naar zijn/ haar afkomst.

Plaatsing

Kandidaat-adoptieouders sluit een contract af met adoptiehuis als zij een geschiktheidsvonnis verkregen hebben bij de familierechtbank. Adopiehuis zal met de kandidaten bijkomende gesprekken voeren in functie van een goede matching. Dat zal ondermeer gaan over de draagkracht, de profielafbakening van een kind, directe plaatsing of tussenstap via pleeggezin, enz.

Het multidisciplinair team van de adoptiedienst beslist over de matching en de plaatsing van de kinderen. Adoptiehuis staat eveneens in voor de volledige administratieve en juridische afhandeling van de adoptieprocedure.

Adoptiekinderen

Meestal gaat het om in België pas geboren kinderen. Daaronder zijn ook kinderen die geboren zijn uit ouders van een andere etnische herkomst. De plaatsing wordt enkel gerealiseerd mits akkoord van de geboorteouders. Bij pasgeborenen kan deze toestemming ten vroegste worden gegeven twee maanden na de geboorte. Als de geboortemoeder na de geboorte voor afstand van haar kind gaat, kan zij kiezen om het kind meteen te laten plaatsen bij de kandidaat-adoptieouders, of om het de eerste periode in een pleeggezin te laten opvangen. In principe duurt deze pleegplaatsing minimum zolang de wettelijke bedenktijd van twee maand loopt. Als een moeder op haar stappen terugkomt en besluit haar kind niet af te staan voor adoptie wordt de plaatsing onmiddellijk stopgezet.

De eerste maanden na de plaatsing van een kind bij de adoptieouders is er regelmatig contact met de adoptiedienst, waarbij ook gevraagd wordt naar de ontwikkeling van het kind in het gezin. In een later stadium biedt de dienst, indien nodig, opvoedingsbijstand en ondersteuning bij verwerkingsproblemen. Deze dienstverlening kent geen tijdslimiet. Meer info hierover vind je in het luik nazorg.

Openheid

Adoptiehuis pleit voor een grote openheid binnen adoptie met waar mogelijk en indien gewenst, een blijvende doorstroming van informatie tussen betrokkenen. Uiteraard wordt er steeds rekening gehouden met het recht van alle betrokkenen op een vertrouwelijke behandeling van hun gegevens en respect voor hun privé-leven. Indien door beide partijen gewenst, kan er kort na de geboorte een ontmoeting plaatsvinden tussen de kandidaat-adoptanten en de afstandsouder(s).

nazorg

In ieders belang wordt de nadruk gelegd op een ongelimiteerde nazorg voor alle partijen.
De nazorg voor adoptanten begint bij de toewijzing en plaatsing van een kind. In de eerste periode na plaatsing met het oog op adoptie onderhoudt de dienst zeer regelmatige contacten met het kandidaat adoptiegezin. Wij staan de kersverse adoptieouders bij op administratief en emotioneel vlak. Enige tijd na de plaatsing vindt er standaard een eerste huisbezoek plaats.

Ook als de adoptiekinderen ouder worden en de juridische procedure rond is houdt onze job als adoptiedienst niet op.
We blijven benadrukken dat openheid binnen adoptie van primordiaal belang is voor alle geadopteerden. De mogelijkheid dat elk van de partijen -via de adoptiedienst- informatie kan verkrijgen, is voor iedereen een geruststelling.
We stellen vast dat de eerste vragen worden gesteld op kleuterleeftijd. De vragen spruiten voort uit een gezonde nieuwsgierigheid, zoals bij elk ander kind. Dit cruciale moment moet dan ook een eerste aanzet zijn naar een positieve aanvaarding van de adoptiestatus.
Het (on)gemak waarmee adoptanten reageren op deze vraagstellingen is uiteenlopend. De affectieve band met het kind is nu ook reëel en maakt het voor sommige adoptieouders emotioneel moeilijker om hier mee om te gaan. Adoptiehuis blijft voor altijd de schakel tussen geadopteerden en hun geboorteouder(s); onze medewerkers staan steeds klaar om de adoptiegezinnen en kind(eren) steun te bieden als het even moeilijk gaat of als er verwerkingsproblemen ontstaan bij de kinderen.

Adoptiehuis heeft een vast nazorgaanbod op tijdstippen. Zo is de jaarlijkse bijeenkomst voor de adoptiegezinnen een uitstekende gelegenheid om de contacten met de dienst te onderhouden. Informele kaders zetten de deur open om eventuele vragen en bezorgdheden te delen met medewerkers van de dienst, maar ook met andere adoptieouders.

Adoptieouders kunnen zelf steeds contact nemen met de adoptiedienst met de vraag naar overleg over de kind(eren). Daar waar de adoptiedienst zelf geen antwoorden kan bieden, wordt doorverwezen naar diensten/ personen die ervaren zijn in de betreffende problematiek en tegelijk ook vertrouwd zijn met adoptie.

Rond hun zesde verjaardag krijgen alle kinderen van de adoptiedienst een adoptieboekje toegestuurd. De adoptieouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Het boekje is een bruikbaar hulpmiddel om met hun kind over adoptie te praten. Maar het boekje laat zich ook lezen als verhaal. Is de tijd niet rijp, dan kunnen adoptieouders het op een ander ogenblik opnemen.

Tijdens hun derde en hun achtste levensjaar nodigt de adoptiedienst ouders en kind uit voor een gesprek, bij voorkeur bij hen thuis. We willen hiermee vooral de band met het adoptiegezin versterken en de drempel verlagen om eventuele bezorgdheden ter sprake te brengen. Loopt alles vlot? Prima, dan hadden we gewoon een gezellige babbel! Bij de kinderen van acht willen we graag ook aan hen laten zien dat we er zijn en dat ze steeds bij ons terecht kunnen. We maken hen ook graag warm voor onze ONT-dagen (ouders niet toegelaten).
Ook hier is het motto 'alles kan'.

Daar waar er zich verwerkingsproblemen zouden voordoen of waar blijkt dat kinderen met vragen worstelen zullen we hen uitnodigen voor een gesprek op de dienst met de hulpverlener die het best geplaatst is om dit met hen op te nemen. Uiteraard kunnen adoptanten ook op elk ander ogenblik de hulp inroepen van de dienst. Als een tweedelijns hulpverlening zich opdringt, wordt doorverwezen naar gespecialiseerde diensten en personen die vertrouwd zijn met een achtergrond van adoptie.

ONT-dagen zijn momenten waarop geadopteerden van verschillende leeftijden samen activiteiten doen onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers. Tijdens die activiteiten wordt het thema adoptie binnen gebracht en besproken, afgestemd op de vragen en noden van de kinderen en jongeren. Voor de oudere geadopteerden bieden wij soms een apart aanbod aan.

Het bijkomende vormingsaanbod van Adoptiehuis staat open voor alle adoptanten van de dienst. Zij worden systematisch uitgenodigd op deze bijeenkomsten.

JE BENT GEADOPTEERD


Wie op zoek is naar zijn of haar familie kan zich altijd door de medewerkers van Adoptiehuis of het Zoekregister laten bijstaan in deze zoektocht.

Welk adoptiebureau de plaatsing heeft gedaan speelt hierbij niet van belang. Wij helpen in de zoektocht naar je geboorteouders of familie en wij bieden ook nazorg aan adoptiekinderen en -ouders.

op zoek naar je geboorteouders
GEADOPTEERD VIA EEN ERKENDE ADOPTIEDIENST

Als je geadopteerd bent door bemiddeling een erkende adoptiedienst is de kans groot dat jouw dossier in ons bezit is. Je bent op elke leeftijd welkom met allerlei vragen over adoptie, je eigen dossier of als het even moeilijk gaat en er verwerkingsproblemen ontstaan. Onze medewerkers staan klaar om informatie en steun te geven.

GEADOPTEERD VIA ANDERE KANALEN

Wie niet via een erkende dienst geadopteerd is, kan zeker ook bij ons terecht. Voor die mensen hebben wij het Zoekregister, een deelwerking van Adoptiehuis, opgericht.
Bij een succesvolle zoektocht kan onze medewerker ook het verdere proces van contactname begeleiden.

CONTACT MET GEBOORTEOUDERS

Informatie over je adoptie kan op iedere leeftijd en wordt aangepast aan je ontwikkeling op dat moment. Voor contactvragen onder de 18 jaar onderzoeken we jouw maturiteit. Het hoeft ook niet altijd over een contact met geboorteouder(s) te gaan, het kan ook gaan om een vraag naar info of contact met (half)broers en (half)zussen. Geadopteerden worden door onze nazorgmedewerker begeleid doorheen dit vaak zeer emotionele proces, op zoek naar identiteit, afkomst en familie.

Als beide partijen mekaar willen ontmoeten, peilt een medewerker eerst naar de vragen en verwachtingen en bespreekt de stappen. Na de ontmoeting is er nazorg voorzien.

nazorg

AAN ADOPTIEKINDEREN EN -OUDERS

Rond hun zesde verjaardag krijgen alle kinderen van de adoptiedienst een adoptieboekje toegestuurd. Het boekje is een bruikbaar hulpmiddel voor ouders om met hun kind over adoptie te praten. Maar het verhaal laat zich ook lezen als verhaal.

Tijdens hun derde en hun achtste levensjaar nodigt de adoptiedienst ouders en kind uit voor een gesprek, bij voorkeur bij hen thuis. We willen hiermee vooral de band met jullie gezin versterken en de drempel verlagen om eventuele bezorgdheden ter sprake te brengen. Bij de kinderen van acht willen we graag ook aan hen laten zien dat we er zijn en dat ze steeds bij ons terecht kunnen. We maken hen ook graag warm voor onze ONT-dagen. Ook hier is het motto alles kan, niets moet. We gaan kinderen niet aanzetten tot problemen zoeken waar ze niet zijn.

Als blijkt dat kinderen met vragen worstelen zullen we hen uitnodigen voor een gesprek op de dienst met de hulpverlener die het best geplaatst is om dit met hen op te nemen. Uiteraard kunnen adoptieouders ook op elk ander ogenblik de hulp inroepen van de dienst als hun kind met vragen zit rond zijn/haar adoptie of over zijn/haar natuurlijke ouders. De opvoedingsondersteuning die wij bieden is enkel adoptiegerelateerd.

De O.N.T.-dagen (ouders niet toegelaten) voor de adoptiekinderen tussen 6 en 14 jaar zijn momenten waarop ze met andere geadopteerde leeftijdsgenootjes samen komen onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers. Op deze dag doen we allerlei leuke activiteiten en staat de deur open om over adoptie te praten voor wie dat wil. Voor de jongeren is er een apart aanbod, meer aangepast aan hun leeftijd. De verdere ontwikkeling van het begrip adoptie is dan erg belangrijk; we hebben hier als adoptiedienst intussen ook al veel ervaring mee opgedaan.

De organisatie van de jaarlijkse familiedag is eveneens een uitstekende gelegenheid om de contacten tussen dienst en geadopteerden te onderhouden. Informele kaders zetten de deur open om eventuele vragen en bezorgdheden te delen met het team, maar ook met andere adoptieouders of adoptiekinderen.

JE HEBT AFGESTAAN


Via welke dienst heb je afgestaan?

Via een erkende dienst

Vrouwen die hun kind hebben afgestaan via een erkende adoptiedienst kunnen levenslang beroep doen op onze nazorg. Dat gaat om psychische en emotionele zorg, maar ook over informatie over het kind dat ze heeft afgestaan. Adoptiehuis vindt openheid erg belangrijk bij adoptie. Geboorteouders krijgen steeds de mogelijkheid om de verdere evolutie van hun kind te volgen, ze kunnen via de dienst informatie krijgen en eventueel ook foto's van het kind zien.

Adoptiehuis houdt de gegevens van geboorteouders, hun verhaal en liefst ook een foto bij zodat de geadopteerde later bij ons terecht kan met vragen over zijn afkomst. We vragen adoptanten om de dienst op de hoogte te houden zodat de geboorteouder(s) bij ons terecht kunnen om te weten hoe het intussen met hun kind gaat. Als de geadopteerde volwassen is, kunnen we, indien beide partijen dat wensen, naar contact toewerken. Het is natuurlijk wel belangrijk om altijd rekening te houden met het privé-leven van alle betrokkenen. Er worden nooit adressen doorgegeven.

Via een ander kanaal

Als je op een andere manier een kind afgestaan hebt zullen we jou ook bijstaan met je vragen en indien gewenst met een zoektocht.

Het Zoekregister

Het Zoekregister is een aparte werking van Adoptiehuis om zoektochten uit te werken en te begeleiden die niet via erkende dienst gerealiseerd zijn.

Vaak gaat het dan over anonieme bevallingen of adopties gerealiseerd door individuele personen of instanties. In deze gevallen zijn er veelal geen of weinig gegevens bijgehouden of werden zelfs geboortedata foutief genoteerd. Voor die opzoekingen, waar al onze mogelijkheden via geboorteregisters en dergelijke zijn uitgeput, zullen we regelmatig oproepen doen via de website van het Zoekregister. Personen die zichzelf, of een bekende, in deze oproepen menen te herkennen, worden gevraagd contact met ons op te nemen, of via e-mail, of telefonisch 03 - 232 24 52.

Alle gegevens zullen met de uiterste discretie worden behandeld en al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. In geen enkel geval zal enige informatie worden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.De website van het zoekregister met alle zoekertjes is te vinden op zoekregister.be.

info voor professionals


In jullie dagelijkse praktijk worden jullie ongetwijfeld wel eens geconfronteerd met ongewenst zwangere vrouwen. Wij willen jullie daarom graag onze dienst voorstellen. Vrouwen en hun familie kunnen in een dergelijke situatie vrijblijvend en anoniem op onze dienst terecht om naar een oplossing te zoeken.

opties

VOOR ONGEWENST ZWANGERE VROUWEN

1

ZELF OPVOEDEN

Misschien kan de moeder met hulp van familie, vrienden of welzijnswerkers het kind toch zelf opvoeden.

2

ABORTUS

Indien de zwangerschapsduur van 12 weken niet overschreden is, kan de vrouw zich voor een gesprek wenden tot een abortuscentrum.

3

PLEEGZORG

de moeder kan kiezen voor pleegzorg. Andere ouders nemen tijdelijk het kind in huis en vangen het op, tot de situatie van de geboorteouders verbeterd is.

4

ADOPTIE

Ze kan kiezen voor adoptie, waarbij de vrouw haar kind afstaat aan adoptieouders.

DEFINITIEVE KEUZE

Adoptie is een definitieve keuze om het kind door andere ouders te laten opvoeden. Eens de adoptie door de rechter wordt uitgesproken is de geboortemoeder niet meer de wettelijke ouder van haar kind. Zij verliest haar wettelijke rechten en plichten als ouder. Het is dan ook een keuze met bijzonder veel impact op het verdere leven van de moeder en van haar kind. Een keuze die soms de beste oplossing is en die met veel omzichtigheid, discretie en kennis van zaken moet begeleid worden.

INFORMEREN

Het allerbelangrijkste is daarom dat een ongewenst zwangere vrouw kan praten met iemand die naar haar luistert en haar voldoende kan informeren over alle mogelijkheden om een weloverwogen keuze te maken. Bij Adoptiehuis kunnen we een vrouw bijstaan in die keuze. Vrouwen die overwegen om hun kind af te staan kunnen rekenen op begeleiding tijdens de zwangerschap en na de bevalling zonder tijdslimiet. Het betreft zowel psychosociale begeleiding als medische, praktische en administratieve ondersteuning. De begeleiding gebeurt door een vaste medewerkster, steeds met respect voor de waarden en normen en de keuze van de vrouw en haar partner.

vondelingen

Tot op vandaag zijn er nog steeds vrouwen die hun toevlucht nemen tot "oplossingen" zoals hun kind als vondeling achterlaten, zowel in de schuif als op andere plaatsen. Uit onwetendheid, schaamte of om wat voor reden dan ook. Een keuze met dramatische gevolgen voor het kind op psychisch vlak en soms ook fysiek levensbedreigend. In deze gevallen is het voor beide partijen achteraf zeer moeilijk tot onmogelijk om nog informatie terug te vinden.

over adoptiehuis


Adoptiehuis is de Vlaamse dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie, dit wil zeggen voor kinderen die in België geboren zijn. Adoptiehuis is hiervoor erkend door Kind & Gezin. Het is een pluralistische dienst met een multidisciplinair team dat de belangen van elk van de actoren betrokken bij een binnenlandse adoptie, behartigt.

Wat doen wij?

BEGELEIDEN VAN ONGEWENST ZWANGERE VROUWEN

en ouders die niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en overwegen afstand van hun kind te doen, naar een verantwoorde keuze inzake de toekomst van het kind, rekening houdend met de bepalingen van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind

EVALUEREN VAN BEMIDDELBAARHEID VAN KANDIDAAT-ADOPTANTEN

om een kind geboren in België te adopteren. Vooraleer Adoptiehuis met kandidaat-adoptanten een bemiddelingsovereenkomst afsluit, organiseert Adoptiehuis nog een infomoment en vindt er een intakegesprek plaats. Voor Adoptiehuis is dit gesprek van belang met oog op een goede matching van een kind met de kandidaat-adoptanten.

BEMIDDELEN INZAKE ADOPTIE

voor kinderen geboren in België, waarbij de adoptiedienst op gemotiveerd voorstel van het interdisciplinair team een beslissing neemt tot toewijzing van een kind aan de kandidaat-adoptant

VOORBEREIDEN VAN KANDIDAAT-ADOPTANTEN

op een eigen verantwoorde keuze om al dan niet een kind te adopteren.

PRIMAIRE NAZORG VERSTREKKEN

met als doel de integratie van het kind in het gezin te stimuleren, vooral in de eerste periode na plaatsing

algemene nazorg

zowel geboorteouders, geadopteerden en adoptieouders kunnen ongelimiteerd beroep doen op onze diensten voor nazorg

Visie

Wij willen elk kind in België de kans bieden om zich in een veilige en stabiele omgeving, bij voorkeur gezinssituatie, te ontwikkelen. Als adoptiedienst werken we vanuit een meerzijdige betrokkenheid naar de adoptiedriehoek (natuurlijke ouder, geadopteerden en adoptieouders) toe en proberen we, met respect voor elke partij, een evenwicht te zoeken tussen ieders belang en hen te verbinden. Met het kind steeds als spil in het hele (adoptie)verhaal.

Missie

We streven ernaar om elk kind dat bij ons wordt aangemeld te begeleiden naar een gepast antwoord op de vraag die gesteld wordt.

 • Door het begeleiden van de geboorteouders die overwegen om de zorg voor dit kind niet zelf op te nemen.
 • Door het voorbereiden en screenen van kandidaat adoptieouders.
 • Door het matchen van het kind aan het adoptiegezin.

Het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband met elke partij is hier essentieel, naast het rekening houden met de beleving van elke betrokkene.

Waarden

 • Respect voor alle betrokkenen van de adoptiedriehoek met inbegrip van hun privacy, hun afkomst en geloofsovertuiging
 • Laagdrempeligheid voor alle partijen van de adoptiedriehoek
 • Geen discriminatie
 • Integriteit en professionaliteit van alle medewerkers

Strategie

 • Adoptie binnen een wettelijk kader
 • Om de hechting en ontwikkeling te stimuleren, wordt elke adoptie binnen een verantwoorde termijn gerealiseerd rekening houdend met tempo van de verschillende partijen
 • Integraal proces met onderlinge betrokkenheid van geboorteouder, kind en adoptieouder, ondersteund door de adoptiedienst
 • Openheid voor alle directe betrokken partijen van de adoptie, met respect voor hun privacy
 • Discretie
 • Enerzijds als gespecialiseerde adoptiedienst de cliënten bereiken via een netwerk van organisaties en anderzijds ook rechtstreeks aanspreekbaar zijn
 • De organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk
 • De kerntaken van de adoptiedienst gebeurt door professionelen
 • Een permanente kwaliteitsontwikkeling
 • De nazorg aan alle betrokkenen is een permanente opdracht

Doelstellingen

 • Dienstverlening op maat:
  • Naar organisaties toe: Operationeel zo goed mogelijk ondersteunen en informeren
  • Naar al onze cliënten toe:
   • De geboorteouders begeleiden om het kind in zijn natuurlijke omgeving te houden
   • indien dit en andere alternatieven niet mogelijk blijken, de best mogelijke matching met het oog op adoptie realiseren en nauw samenwerken met diensten voor pleegzorg
   • begeleiden van de afstand en overdracht (praktisch, juridisch en psychologisch)
   • tijdens het hele opvoedingstraject en ook later de nodige en gevraagde nazorg verstrekken
    • stimuleren van adoptanten en hun netwerk bij adoptiealerte opvoeding
    • helpen van geadopteerden in hun zoektocht naar de biologische ouders
    • helpen van biologische ouders in hun zoektocht naar hun geadopteerde kinderen
 • Maatschappelijke dienstverlening
  • een kenniscentrum zijn aangaande binnenlandse adoptie
  • informeren en adviseren op diverse niveaus
  • waar nodig het beleid beïnvloeden, motiveren tot bijsturing
 • Informatie- en dossierbeheer
  • professioneel, gesystematiseerd en gecentraliseerd doorstromen en bijhouden van informatie van de verschillende partijen, steeds met de nodige discretie en respect
 • Financieel
  • de werking van de organisatie zo kostenefficiënt mogelijk beheren
  • haalbare prijs van de adoptie voor de adoptieouder
  • verwerving van publieke middelen voor begeleiding, bemiddeling en nazorg

Middelen

 • Infrastructuur: een eenvoudig bereikbaar kantoor en een professionele werkomgeving
 • Personeel
  • geschoold, bekwaam en professioneel personeel
  • permanente opleidingen, vorming aan derden
  • lerende organisatie
  • supervisie met externe supervisor
 • Financiën
  • via gedeeltelijke loonsubsidiëring van de overheid
  • mogelijkheid van giften en sponsoring mits uitgifte van fiscale attesten
  • bijdrage kandidaat adoptanten
 • Raad van Bestuur
  • regelmatig samenkomen
  • ondersteuning van de werking
 • Kwaliteitshandboek, verbeterprojecten en kritische bevraging via externe actoren

Links en adressen

WEBSITES ROND ADOPTIE

Contacteer Adoptiehuis

De dienst is telefonisch bereikbaar, elke dag tijdens de normale kantooruren op het nummer 03/232.24.52. Buiten de kantooruren worden de oproepen automatisch doorgeschakeld naar een van de medewerkers via een permanentiesysteem. De dienst en zijn medewerkers zijn daardoor 24u/24u bereikbaar voor noodsituaties.

MEDEWERKERS

Iris Vandeborre
directeur
Tim Van Camp
adjunct directeur
Rik Ameloot
database beheerder
Yannic Labens
administratief medewerker
Brenda Struyf
administratief coördinator
Pascale Copmans
administratief hulpverlener
Sophie Du Caju
administratief hulpverlener
Geertrui Van Daele
administratief hulpverlener
Nele Sillis
Coördinator geboorteouders
Marjolijn Boeykens
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
Eline Kenis
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
Anja Wanten
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
Els Van Wauwe
coördinator nazorg
Kaat Mortier
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
Sook Heirbaut
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
Diane van den Bergh
coördinator geboorteouders
Diano Cools
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
Annie Boivin
psychologe, bemiddeling en nazorg
Meester Gertie de Ferm
jurist
Meester Eric Van der Mussele
jurist
Dr. Sophie Deckers
arts

Giften

Wie ons financieel wil steunen kan dit doen op rekeningnummer BE13 5230 8002 1439. Wij bezorgen u een fiscaal attest voor giften vanaf 40€.

© adoptiehuis | DESIGN & DEVELOPMENT ILJA COOREMAN