Adoptiehuis

Vlaamse dienst voor binnenlandse adoptie
<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function(){var e=function(e){var t=jQuery(e).text();var n=jQuery(e).attr("data-toggle-target");jQuery(e).addClass("toggle-btn-visible");jQuery(n).addClass("toggle-target-hidden");jQuery(e).click(function(){if(jQuery(e).text()==jQuery(e).attr("data-toggle-text")){jQuery(e).text(t)}else{jQuery(e).text(jQuery(e).attr("data-toggle-text"))}jQuery(n).slideToggle(400,function(){jQuery(n).toggleClass("toggle-target-expanded").css("display","")})})};if(jQuery("[data-toggle-target]").length){jQuery("[data-toggle-target]").each(function(){e(this)})}})<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Adoptiehuis is de Vlaamse dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie, dit wil zeggen voor kinderen die in België geboren zijn.

Je hebt contact met een ongewenst of ongepland zwangere vrouw?

Wij begeleiden ongewenst of ongepland zwangere vrouwen of koppels in hun zoektocht naar een passende keuze.
Deze hoeft daarom niet adoptie te zijn.
Velen beslissen immers om hun kind zelf te houden of kiezen voor pleegzorg. Het gespecialiseerde team van Adoptiehuis staan hen (de ouders) en andere hulpverleners kosteloos en (indien nodig) anoniem bij in heel dit traject.

VRAAG JOUW MAP AAN

Indien je wenst, kan je steeds gratis een gedrukt exemplaar aanvragen van onze bundels met informatie. Je krijgt deze in een handige map toegestuurd.

Wat wil je graag ontvangen:

Hoe wil je onze map ontvangen?

BOEK EEN LEZING

Wil je voor je team een gratis informatiesessie inplannen rond ongewenste of ongeplande zwangerschappen, adoptie en onze werking? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen.

OVER ADOPTIEHUIS

Adoptiehuis is de Vlaamse dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie, dit wil zeggen voor kinderen die in België geboren zijn. Adoptiehuis is hiervoor erkend door Kind & Gezin. Het is een pluralistische dienst met een multidisciplinair team dat de belangen van elk van de actoren betrokken bij een binnenlandse adoptie, behartigt.

WAT DOEN WIJ?

BEGELEIDEN VAN ONGEWENST ZWANGERE VROUWEN

en ouders die niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en overwegen afstand van hun kind te doen, naar een verantwoorde keuze inzake de toekomst van het kind, rekening houdend met de bepalingen van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind

EVALUEREN VAN BEMIDDELBAARHEID VAN KANDIDAAT-ADOPTANTEN

om een kind geboren in België te adopteren. Vooraleer Adoptiehuis met kandidaat-adoptanten een bemiddelingsovereenkomst afsluit, organiseert Adoptiehuis nog een infomoment en vindt er een intakegesprek plaats. Voor Adoptiehuis is dit gesprek van belang met oog op een goede matching van een kind met de kandidaat-adoptanten

BEMIDDELEN INZAKE ADOPTIE

voor kinderen geboren in België, waarbij de adoptiedienst op gemotiveerd voorstel van het interdisciplinair team een beslissing neemt tot toewijzing van een kind aan de kandidaat-adoptant

VOORBEREIDEN VAN KANDIDAAT-ADOPTANTEN

op een eigen verantwoorde keuze om al dan niet een kind te adopteren

PRIMAIRE NAZORG VERSTREKKEN

met als doel de integratie van het kind in het gezin te stimuleren, vooral in de eerste periode na plaatsing

ALGEMENE NAZORG

zowel geboorteouders, geadopteerden en adoptieouders kunnen ongelimiteerd beroep doen op onze diensten voor nazorg

Wij willen elk kind in België de kans bieden om zich in een veilige en stabiele omgeving, bij voorkeur gezinssituatie, te ontwikkelen. Als adoptiedienst werken we vanuit een meerzijdige betrokkenheid naar de adoptiedriehoek (natuurlijke ouder, geadopteerden en adoptieouders) toe en proberen we, met respect voor elke partij, een evenwicht te zoeken tussen ieders belang en hen te verbinden. Met het kind steeds als spil in het hele (adoptie)verhaal.
We streven ernaar om elk kind dat bij ons wordt aangemeld te begeleiden naar een gepast antwoord op de vraag die gesteld wordt.

 • Door het begeleiden van de geboorteouders die overwegen om de zorg voor dit kind niet zelf op te nemen.
 • Door het voorbereiden en screenen van kandidaat adoptieouders.
 • Door het matchen van het kind aan het adoptiegezin.

Het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband met elke partij is hier essentieel, naast het rekening houden met de beleving van elke betrokkene.

 • Respect voor alle betrokkenen van de adoptiedriehoek met inbegrip van hun privacy, hun afkomst en geloofsovertuiging
 • Laagdrempeligheid voor alle partijen van de adoptiedriehoek
 • Geen discriminatie
 • Integriteit en professionaliteit van alle medewerkers
 • Adoptie binnen een wettelijk kader
 • Om de hechting en ontwikkeling te stimuleren, wordt elke adoptie binnen een verantwoorde termijn gerealiseerd rekening houdend met tempo van de verschillende partijen
 • Integraal proces met onderlinge betrokkenheid van geboorteouder, kind en adoptieouder, ondersteund door de adoptiedienst
 • Openheid voor alle directe betrokken partijen van de adoptie, met respect voor hun privacy
 • Discretie
 • Enerzijds als gespecialiseerde adoptiedienst de cliënten bereiken via een netwerk van organisaties en anderzijds ook rechtstreeks aanspreekbaar zijn
 • De organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk
 • De kerntaken van de adoptiedienst gebeurt door professionelen
 • Een permanente kwaliteitsontwikkeling
 • De nazorg aan alle betrokkenen is een permanente opdracht
 • Dienstverlening op maat:
  • Naar organisaties toe: Operationeel zo goed mogelijk ondersteunen en informeren
  • Naar al onze cliënten toe:
   • De geboorteouders begeleiden om het kind in zijn natuurlijke omgeving te houden
   • indien dit en andere alternatieven niet mogelijk blijken, de best mogelijke matching met het oog op adoptie realiseren en nauw samenwerken met diensten voor pleegzorg
   • begeleiden van de afstand en overdracht (praktisch, juridisch en psychologisch)
   • tijdens het hele opvoedingstraject en ook later de nodige en gevraagde nazorg verstrekken
    • stimuleren van adoptanten en hun netwerk bij adoptiealerte opvoeding
    • helpen van geadopteerden in hun zoektocht naar de biologische ouders
    • helpen van biologische ouders in hun zoektocht naar hun geadopteerde kinderen
 • Maatschappelijke dienstverlening
  • een kenniscentrum zijn aangaande binnenlandse adoptie
  • informeren en adviseren op diverse niveaus
  • waar nodig het beleid beïnvloeden, motiveren tot bijsturing
 • Informatie- en dossierbeheer
  • professioneel, gesystematiseerd en gecentraliseerd doorstromen en bijhouden van informatie van de verschillende partijen, steeds met de nodige discretie en respect
 • Financieel
  • de werking van de organisatie zo kostenefficiënt mogelijk beheren
  • haalbare prijs van de adoptie voor de adoptieouder
  • verwerving van publieke middelen voor begeleiding, bemiddeling en nazorg
 • Infrastructuur: een eenvoudig bereikbaar kantoor en een professionele werkomgeving
 • Personeel
  • geschoold, bekwaam en professioneel personeel
  • permanente opleidingen, vorming aan derden
  • lerende organisatie
  • supervisie met externe supervisor
 • Financiën
  • via gedeeltelijke loonsubsidiëring van de overheid
  • mogelijkheid van giften en sponsoring mits uitgifte van fiscale attesten
  • bijdrage kandidaat adoptanten
 • Raad van Bestuur
  • regelmatig samenkomen
  • ondersteuning van de werking
 • Kwaliteitshandboek, verbeterprojecten en kritische bevraging via externe actoren

CONTACTEER ADOPTIEHUIS

MEDEWERKERS

KATHY COLSON

IRIS VANDEBORRE

YANNIC LABENS
BRENDA STRUYF

PASCALE COPMANS
SOPHIE DU CAJU
GEERTRUI VAN DAELE

NELE SILLIS
MARJOLIJN BOEYKENS
ANJA WANTEN

NOËMI BROUWERS
KAAT MORTIER
SOOK HEIRBAUT
TAMARA VANCAYZEELE

BENOIT VERMEERBERGEN

ANNIE BOIVIN

MEESTER GERTIE DE FERM
MEESTER ERIC VAN DER MUSSELE

DR. SOPHIE DECKERS

directeur

beleidsadviseur

administratief medewerker
medewerker financiën en personeelszaken

administratieve ondersteuning
administratieve ondersteuning
administratieve ondersteuning

psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders

psycho-sociaal hulpverlener nazorg
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
psycho-sociaal hulpverlener nazorg

DNA-onderzoek

psychologe, bemiddeling en nazorg

jurist
jurist

arts

IRIS VANDEBORRE
directeur
TIM VAN CAMP
adjunct directeur
RIK AMELOOT
database beheerder
YANNIC LABENS
administratief medewerker
BRENDA STRUYF
administratief coördinator
PASCALE COPMANS
administratief hulpverlener
SOPHIE DU CAJU
administratief hulpverlener
GEERTRUI VAN DAELE
administratief hulpverlener
NELE SILLIS
Coördinator geboorteouders
MARJOLIJN BOEYKENS
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
ELINE KENIS
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
ANJA WANTEN
psycho-sociaal hulpverlener geboorteouders
ELS VAN WAUWE
coördinator nazorg
KAAT MORTIER
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
SOOK HEIRBAUT
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
DIANE VAN DEN BERGH
coördinator geboorteouders
DIANO COOLS
psycho-sociaal hulpverlener nazorg
ANNIE BOIVIN
psychologe, bemiddeling en nazorg
MEESTER GERTIE DE FERM
jurist
MEESTER ERIC VAN DER MUSSELE
jurist
DR. SOPHIE DECKERS
arts
Doneren

Giften

Wie ons financieel wil steunen kan dit doen op rekeningnummer BE13 5230 8002 1439. Wij bezorgen u een fiscaal attest voor giften vanaf 40€.